کارگروه اعزام به عتبات ویژه خانواده شهدا و ایثارگران در استان لرستان