​فایل راهنمای ورود به سامانه جامع زیارتی شرکت شاهدان کوثر

​جهت تکمیل فرایند ثبت نام وارد سامانه جامع زیارتی شوید

ورود

​​​پیش پرداخت برای سرپرست و همراهان در صورت مشکل در سامانه (خراسان جنوبی) 

پرداخت برای 2 نفر
پرداخت برای 3 نفر
پرداخت برای 4 نفر
پرداخت دلخواه